วิสัยทัศน์ — พันธกิจ    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พรบ.ควบคุมขอทาน
 พรบ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
              
   วิสัยทัศน์ (Vision)
            " เป็นองค์กรในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม "

   
พันธกิจ (Mission)
               1. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
                   สอดคล้องกับสภานการณ์การเปลี่ยนแปลง
               2. ส่งเสริมระบบการคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      
               3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
                   ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
               4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล