วิสัยทัศน์ — พันธกิจ  
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 .ร.บ.ควบคุมการขอทาน
 พ.ร.บ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
                

 วิสัยทัศน์ (Vision) กระทรวงฯ
“เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


 วิสัยทัศน์ (Vision) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
“กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง”


   
พันธกิจ (Mission)
               1. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
                   สอดคล้องกับสภานการณ์การเปลี่ยนแปลง
               2. ส่งเสริมระบบการคุ้มครอง การป้องกัน การฟื้นฟู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      
               3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
                   ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
               4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล