โครงสร้างกรอบอัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พรบ.ควบคุมขอทาน
 พรบ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
         ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง                
   
 
นายสมเกียรติ  ยอดเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
       
  ฝ่ายบริหารทั่วไป                      
ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
           
               
           
นางนงค์น้อย  ศรประสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
               
นายชลอ  กรายทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน
         
   
     
     
น.ส.เทวธิดา ทิมคำ
นักพัฒนาสังคม
นายธนาธิป สอนแหยม
นักพัฒนาสังคม
นายธนาธิษณ์ มานพ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายณัฏฐกิตติ์  โพธิ์ขาว
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
 
     
                           
น.ส.มาริษา สุวรรณวงษ์
คนงานเกษตร
น.ส.สมนึก หมวกสังข์
จนท.ธุรการ
 

นายนัฐวิทย์ พัชรานุ
นักสังคมสงเคราะห์

 
 
   
   
     
นางสาวสุรัตนา พุ่มม่วง
 เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวเด่นนภา ภู่พัด
 เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (จ้างเหมาบริการ)
นายสุทธิพงษ์ มะโนมูล
จนท.พัฒนาสังคม
 

นายไพโรจน์ บัวปั่น
จนท.พัฒนาสังคม

 
   
 

น.ส.กนกวรรณ ยันต์วิเศษ
จ้างเหมาฯ จนท.บริการ