โครงสร้างกรอบอัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พรบ.ควบคุมขอทาน
 พรบ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
         ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง                
 
 
นายสมเกียรติ  ยอดเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
     
  ฝ่ายบริหารทั่วไป                  
ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
       
               
       
นางนงค์น้อย  ศรประสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
             
นายชลอ  กรายทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน
     
                   
  นายณัฏฐกิตติ์  โพธิ์ขาว
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
        น.ส.บุญรุ่งสว่าง  กระแสร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
DA1
น.ส.เทวธิดา ทิมคำ
นักพัฒนาสังคม
นายธนาธิป สอนแหยม
นักพัฒนาสังคม
น.ส.มาริษา สุวรรณวงษ์
คนงานเกษตร
น.ส.สำเริง สถิตพงศ์พิพัฒน์
จนท.ธุรการ
น.ส.สมนึก หมวกสังข์
จนท.ธุรการ
                                                                 
                 
นายสุทธิพงษ์ มะโนมูล
จนท.พัฒนาสังคม
                                 
นายเจษฏากร เลิศสินไทย 
นักสังคมสงเคราะห์
     
                                     
 

นายไพรโรจน์ บัวปั่น
จนท. พัฒนาสังคม

 
น.ส.ศิริขวัญ บุญขำ
จ้างเหมาฯ เจ้าหน้าที่บริการ
            นางสาวสุรัตนา พุ่มม่วง
จ้างเหมาฯ เจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ