ประวัติความเป็นมา    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พรบ.ควบคุมขอทาน
 พรบ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
               
                ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ที่จัดตั้งในภูมิภาค สังกัดสำนักพัฒนาสังคม
   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเกิดจากการปรับบทบาท
   ภารกิจ งานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม จากรูปแบบนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
   ที่ดำเนินการด้านจัดที่ดินและพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบในพื้นที่เฉพาะ กับรูปแบบการพัฒนาสังคมและสงเคราะห์ชาวเขา
   ชาวไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง มาเป็นการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบศูนย์พัฒนาสังคม
   ที่ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดในบทบาทนักพัฒนาสังคมและวิธีคิดจากการสงเคราะห์ช่วยเหลือมาเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
   และเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองซึ่งเริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
                ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและหน่วยงานในสังกัด ที่ตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
   โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศกำหนดให้
   ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย เป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย มีสถานะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง    ที่จัดตั้งในภูมิภาค สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เป็นกลไกการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
   ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557