ประวัติความเป็นมา  
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน
 พ.ร.บ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
               
                ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ที่จัดตั้งในภูมิภาค สังกัดสำนักพัฒนาสังคม
   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเกิดจากการปรับบทบาท
   ภารกิจ งานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม จากรูปแบบนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
   ที่ดำเนินการด้านจัดที่ดินและพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบในพื้นที่เฉพาะ กับรูปแบบการพัฒนาสังคมและสงเคราะห์ชาวเขา
   ชาวไทยในชุมชนบนพื้นที่สูง มาเป็นการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบศูนย์พัฒนาสังคม
   ที่ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดในบทบาทนักพัฒนาสังคมและวิธีคิดจากการสงเคราะห์ช่วยเหลือมาเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
   และเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองซึ่งเริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549
                ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558
   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจและหน่วยงานในสังกัด ที่ตั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
   โดยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศกำหนดให้
   ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย เป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย มีสถานะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง    ที่จัดตั้งในภูมิภาค สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เป็นกลไกการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การควบคุมการขอทาน  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559