ภารกิจ / อำนาจหน้าที่    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน
 พ.ร.บ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 

     ภารกิจของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
          ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุม
การขอทาน พ.ศ. 2559 โดยภารกิจของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ดำเนินงานตาม
กรอบการดำเนินงาน 4 P ประกอบด้วย

  1. Protection – ด้านการคุ้มครอง
  2. Prevention – ด้านการป้องกัน
  3. Partnership – ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
  4. Policy – ด้านนโยบาย

****************

ด้านการคุ้มครอง (Protection)

 1. รับแจ้งเหตุ และประสานหน่วยงาน ทั้งภายใน ภายนอกองค์กรในการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.การคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง  พ.ศ. 2557 และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
 2. สำรวจ และสืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครอง หรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครอง                             
  คนไร้ที่พึ่งและให้การคุ้มครองในเบื้องตน โดยการประเมินสภาพปัญหา วางแผนการให้ความช่วยเหลือให้
  สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขั้นพื้นฐาน รวมทั้งบำบัดฟื้นฟูเบื้องต้น ภายใต้การมีส่วนร่วม
  ของทีมสหวิชาชีพ ครอบครัวและชุมชน
 3. ประสานงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของคนไร้ที่พึ่งไปยังหน่วยงานที่มีกฎหมายเฉพาะ รวมถึง
  ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมาย หรือตามศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเห็นสมควร
  ทั้งนี้ มีกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้สามารถอยู่ร่วมกับ
  ครอบครัวและชุมชนได้
 4. คัดกรองผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 โดยการประเมินสภาพปัญหาวางแผน
  การให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ก่อนประสานส่งต่อหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง
 5. เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะชิวิตกลุ่มเป้าหมาย ครอบครัว และชุมชน ก่อนคืนสู่ครอบครัว
 6. ติดตาม และประเมินผลคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทานที่กลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน

ด้านการป้องกัน (Prevention)

 1. สำรวจและติดตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากกลายเป็น บุคคลไร้ที่พึ่งหรือเข้าสู่วิถีการขอทาน ตลอดจนให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาความต้องการจำเป็นรวมทั้ง
  บำบัดฟื้นฟูเบื้องต้นภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน
 2. ดำเนินมาตรการเชิงรุกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากกลายเป็นบุคคลไร้ที่พึ่งหรือเข้าสู่วิถีการขอทาน
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงและบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากกลายเป็นบุคคลไร้ที่พึ่งหรือเข้าสู่วิถีการขอทาน ด้านการดำรงชีวิต สิทธิตามกฎหมายหรือด้านอื่น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
 4. เป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาและจัดสวัสดิการสำหรับคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทาน ให้แก่บุคคลทั่วไปองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 5. ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครอบครัว ชุมชน สังคม ในการตระหนักถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งและ
  ผู้กระทำการขอทานในพื้นที่

ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (Partnership)

 1. สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคเอกชนอื่น สถาบันศาสนา กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง หรือกลุ่มบุคคล ให้มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 2. ส่งเสริม สนับสนุนครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่าย มีส่วนร่วมหรือดำเนินการเพื่อป้องกัน คุ้มครองช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยง บุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และผู้ทำการขอทาน

ด้านนโยบาย (Policy)

 1. ดำเนินงานตามนโยบายแห่งรัฐ
 2. กำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะประชารัฐ เช่น การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ การกำหนดมาตรการในการจัดสวัสดิการทั้งในระดับพื้นที่  จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาพรวมของประเทศสำหรับกลุ่มเป้าหมาย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินงาน