โครงสร้างกรอบอัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พรบ.ควบคุมขอทาน
 พรบ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
(ข้าราชการ)  
     
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
   
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
(ข้าราชการ)
     
จพง.พัฒนาสังคมชำนาญงาน
(ข้าราชการ)
   
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
  จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
(ข้าราชการ)
 
  คนงานเกษตร
(พนง.ราชการ)
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนง.ราชการ)
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนง.ราชการ)
  นักพัฒนาสังคม
(พนง.ราชการ)
นักพัฒนาสังคม
(พนง.ราชการ)
จนท.พัฒนาสังคม
(พนง.ราชการ)
  นักสังคมสงเคราะห์
(พนง.ราชการ)
   
จนท.บริการ
จ้างเหมาบริการ
 เจ้าหน้าที่สนับสนุน
งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จ้างเหมาบริการ