โครงสร้างกรอบอัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 .ร.บ.ควบคุมการขอทาน
 พ.ร.บ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
(ข้าราชการ)  
         
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
     
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
(ข้าราชการ)
           
จพง.พัฒนาสังคมชำนาญงาน
(ข้าราชการ)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
(ข้าราชการ)

 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
(ลูกจ้างประจำ)
นักพัฒนาสังคม
(พนง.ราชการ)
    นักพัฒนาสังคม
(พนง.ราชการ)
   
  คนงานเกษตร
(พนง.ราชการ)
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนง.ราชการ)
    นักสังคมสงเคราะห์
(พนง.ราชการ)
 
จนท.พัฒนาสังคม
(พนง.ราชการ)
     
จนท.พัฒนาสังคม
(พนง.ราชการ)
     เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
จ้างเหมาบริการ
 เจ้าหน้าที่สนับสนุน
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จ้างเหมาบริการ
  จนท. บริการ
จ้างเหมาบริการ