กลุ่มเป้าหมาย    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พ.ร.บ. คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พ.ร.บ. ควบคุมขอทาน
 พ.ร.บ. สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 
   
   คนขอทาน - กลุ่มเป้าหมาย ที่ให้บริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2459
ประกอบด้วย
               1. บุคคลที่กระทำการขอทาน
               2. ผู้แสดงความสามารถเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใด

   คนไร้ที่พึ่ง - กลุ่มเป้าหมาย ที่ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามพระราชบัญญัติ
    การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
               1. บุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีสัญชาติไทย
               2. คนเร่ร่อนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ
               3. บุคคลที่อาศัยที่สาธารณะ เป็นที่พักนอนชั่วคราว
               4. บุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ แต่ยังไร้สัญชาติมิได้รับรองในสถานะคนสัญชาติโดยรัฐอื่นใด
               5. บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ที่ประสบปัญหาการดำรงชีพ