รายงานการประชุม ปีงบประมาณ 2561
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พ.ร.บ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 แผ่นพับ พ.ร.บ.ขอทาน
 แผ่นพับ พ.ร.บ.คนไร้ที่พึ่ง

กลับหน้าแรก

 

***** รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561

***** รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561

***** รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561

***** รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561

***** รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561

 
ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ
นายสมเกียรติ  ยอดเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
     
Link หน่วยงาน
 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 กองคุ้มครองสวัสดิภาพฯ
 จังหวัดสุโขทัย
 พัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.)
 บ้านพักเด็กฯ จังหวัดสุโขทัย
 Dowload 
แบบบันทึกข้อมูล
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
แบบใบสำคัญรับเงิน
(แบบ 5)
ใบมอบฉันทะ
 
   
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
 
 
 
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 157 หมู่ 10  บ้านบางกระบาน  ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 5561 2430     Facebook : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย       E - Mail : sukhothai_pcd@dsdw.go.th
-* update 25 Aprill 2017 *-