ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 055 612430 / shttps://www.facebook.com /sukhothai_pcd@dsdw.go.th

 
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พรบ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 แผ่นพับ พรบ.ขอทาน
 แผ่นพับ พรบ.คนไร้ที่พึ่ง

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะประจำปี 2560

 
ผอ.ศูนย์คุ้มครองฯ
นายสมเกียรติ  ยอดเพชร
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
  >> การจำแนกลักษณะผู้กระทำการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ <<
Link หน่วยงาน
 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 กองคุ้มครองสวัสดิภาพฯ
 จังหวัดสุโขทัย
 พัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.)
 บ้านพักเด็กฯ จังหวัดสุโขทัย
ให้ทานถูกวิธี
ลดวิถีการขอทาน
 
>>> Click << 
>> นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 นโยบาย 9 - 5 - 5   <<
 Dowload 
แบบบันทึกข้อมูล
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

แบบใบสำคัญรับเงิน
(แบบ 5)

ใบมอบฉันทะ
จดหมายข่าว
จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
 
>>> Click << 
 
>> การขับเคลื่อนงาน พส. ( ตามนโยบาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2560 นโยบาย 3 - 5 - 2 ) <<
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 157 หมู่ 10  บ้านบางกระบาน  ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 5561 2430     Facebook : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย       E - Mail : sukhothai_pcd@dsdw.go.th
-* update 25 Aprill 2017 *-