ติดต่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย    
 
Menu
 หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา
 กลุ่มเป้าหมาย
 วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 ภารกิจ / อำนาจหน้าที่
 พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 พรบ.ควบคุมขอทาน
 พรบ.สุขภาพจิต
 โครงสร้างศูนย์คุ้มครองฯ
 บุคลากรศูนย์คุ้มครองฯ
 แผนที่ศูนย์คุ้มครองฯ
 ติดต่อศูนย์คุ้มครองฯ
 


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 157  หมู่ 10  บ้านบางกระบาน  ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  64000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 5561 2430

E-Mail : sukhothai_pcd@dsdw.go.th